Postanowieniem NR.17  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr. 62, poz. 688)  Marszałek Sejmu Ewa Kopacz postanawia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu-ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian. Pismo z w/w postanowieniem dotarło do pełnomocnika Komitetu w dniu 11 grudnia 2012 r.  Oznacza to, że „Komitet” uzyskał osobowość prawną. Po otrzymaniu postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia, „ Komitet” ma obowiązek ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres „Komitetu” oraz miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. ( Jest on cały czas dostępny na stronie: http://11lipca1943.wolyn.org/ , o ogłoszeniu prasowym powiadomimy niebawem)). Od tego momentu nie można również dokonywać jakichkolwiek zmian, nawet redakcyjnych, w projekcie ustawy i uzasadnieniu do niego. Z momentem ogłoszenia, o którym mowa powyżej, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej może rozpocząć kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie podpisów obywateli popierających projekt. Dotychczas zebrane podpisy będą wliczone w ogólną liczbę potrzebnych 100 tys. Podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy składać mogą wyłącznie obywatele polscy, na co wskazuje treść art. 118 ust. 2 Konstytucji. . Obywatel polski, zgodnie z art. 2 ustawy, aby skutecznie złożyć podpis pod inicjatywą musi posiadać czynne prawo wyborcze do Sejmu. W konsekwencji, zgodnie z art. 62 ust. 2 Konstytucji musi spełnić on następujące przesłanki:

1. Musi mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu składania podpisu;

2. Nie może być ubezwłasnowolniony na mocy orzeczenia sądy, które jest prawomocne, przy czym chodzi zarówno o ubezwłasnowolnienie całkowite, jak i częściowe;

3. Nie może być pozbawiona praw publicznych na mocy orzeczenia sądu;

4. Nie może być pozbawiona praw wyborczych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu;

Ustawa nie nakłada natomiast żadnych ograniczeń co do osób, które te podpisy zbierają, w związku z czym mogą to być zarówno członkowie komitetu, jak i inne osoby działające społecznie. Podpisy zbiera się na specjalnie przygotowanych w tym celu wykazach, które na każdej stronie musza zawierać informację o nazwie komitetu oraz tytule projektu ustawy, któremu obywatele udzielają poparcia. ( Są do pobrania na stronie: http://11lipca1943.wolyn.org/ gdzie również znajduje się projekt ustawy złożony do Marszałka Sejmu ). Obywatele udzielają poparcia projektowi składając swój podpis, jak również podając dane osobiste, takie jak imię lub imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Istotne jest, iż nie ma możliwości wycofania raz udzielonego projektowi poparcia. Cały proces zbierania podpisów oraz przedłożenia projektu ustawy wraz z załączonym wykazem osób go popierających musi zakończyć się w terminie 3 miesięcy od daty wydania przez Marszałka Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. W przeciwnym wypadku, procedura wykonania inicjatywy ustawodawczej ulega zakończenia a komitet z mocy prawa ulega rozwiązaniu.

Poniżej przedstawiamy skład KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ (Zapisany w kolejności alfabetycznej)

1. Badowska – Buczak Jadwiga                               - Oświęcim

2. Budzisz Feliks                                                    - Gdańsk

3. Cyra Adam                                                       - Oświęcim

4. Danilewicz Kazimierz                                           - Warszawa

5. Dębski Krzesimir                                                 - Warszawa

6. Faszcza Dariusz Rafał                                           - Szczecin

7. Filar Władysław Tadeusz                                     - Warszawa

8. Łukawski Andrzej                                               - Warszawa

9. Modła Halina                                                      - Oświęcim

10. Paluch Włodzimierz                                           - Oświęcim

11. Paź Bogusław                                                  - Wrocław

12. Piętka Bohdan                                                 - Trzebinia

13. Prażmo Maciej Grzegorz                                    - Kozłowo

14. Siemaszko Ewa                                               - Warszawa

15. Słowiński Henryk                                             - Wrocław

16. Skalski Jan                                                     - Bytom

17. Wojciechowska Zofia                                      - Mrągowo

18. Wernik Jan                                                   - Osiek

19. Zaleski Tadeusz                                             - Radwanowie

20. Zapałowski Andrzej Tomasz                            - Przemyśl

Pełnomocnikiem „Komitetu” został : Andrzej Łukawski, zastępcą Ewa Siemaszko.

Adres „Komitetu”: Bartexpo – Wydawca KSI   02-670 Warszawa,  ul. Puławska 240 lok 60


GTranslate

plbebgzh-TWhrcsdanlenetfrgldeelhuitjalvltnoptrorusrskslessvukyi

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp5.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud4.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
8968837