Dzieje dram atycz­nej walki Polaków o prze­trwanie w jed­nej z naj­więk­szych na Wołyniu baz samoobrony zor­ganizowanej na wiosnę 1943 r. w Prze­brażu.

Obrońcy Prze­braża w cięż­kich bojach z prze­ważającymi siłami Ukraiń­skiej Powstań­czej Armii, wspomaganej przez część miej­scowej lud­no­ści ukraińskiej, uchronili zgromadzoną w bazie lud­ność pol­ską przed nie­chybną zagładą. Baza prze­trwała do lutego 1944 r. W historii tragicz­nych i krwawych wydarzeń wołyń­skich samoobrona w Prze­brażu pozostanie sym­bolem zmagań w obronie pol­sko­ści, wiary i god­no­ści ludz­kiej w latach II wojny światowej.